Visie en Missie

Kwaliteitsdocumenten

  • In het schoolplan zijn de missie en visie en de daaraan gekoppelde doelen voor de leergebieden beschreven. Het schoolplan wordt eens per 4 jaar geschreven.
  • In het schooljaarplan worden de actiepunten uit het schoolplan per schooljaar beschreven.
  • In het schooljaarverslag worden de resultaten van het schooljaar beschreven. Deze evaluatie wordt gevolgd door nieuwe actiepunten in het schooljaarplan.
  • De schoolgids is het document waarin de school ouders informatie geeft en verantwoording aflegt over het beleid.
  • De werkwijzer is een praktisch afsprakendocument voor de medewerkers van de school.
  • In het zorgprofiel beschrijft de school welke zorg zij kan bieden.

Deze documenten vormen samen de PLAN- DO- CHECK –ACT cyclus.

Op basis van onze missie en visie dragen wij het volgende motto uit:

OBS De Vlinderhof: "Goed voor elkaar"