OR & MR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) maakt van deze plek op de website graag gebruik voor een korte kennismaking.
Elke school, dus ook De Vlinderhof, heeft een zgn. Medezeggenschapsraad. De rechten en plichten van de raad zijn wettelijk geregeld. De Wet medezeggenschap op scholen regelt de inspraak van ouders en personeel bij de beslissingen van het schoolbestuur. Elk belangrijk besluit dat het bevoegd gezag wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De MR praat niet alleen over beleidsmatige zaken mee, maar zij geeft ook adviezen en beslist mee.

In de statuten staat precies aangegeven op welke gebieden de geledingen apart of de raad als geheel advies- of instemmingsrecht hebben.De raad bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit de volgende leden:
Namens het team:

 • Joke de Leeuw - secretaris
 • Jantje Oortwijn - lid
 • Metje Homan - lid
 • Elin Derks- penningmeester

Namens de ouders:

 • Tineke Echten
 • Arjan Elferink- voorzitter
 • Martijn Luub

Waar de MR precies voor staat kunt u lezen in de schoolgids. Het komt er op neer dat wij ons hard maken voor een goed schoolbeleid. Dat betekent dat wij actief en kritisch meedenken over zaken die De Vlinderhof aangaan, maar ook onderwerpen die te maken hebben met het welzijn en de ontwikkeling van uw kind in de school b.v.:

 • vernieuwend onderwijs
 • de regelgeving die vanuit het ministerie verandert
 • het schoolplan
 • de formatie en groepsindeling
 • zakelijke ouderavond
 • huisvesting
 • het zorgplan

Op de openbare vergaderingen kunnen alle schoolzaken besproken worden. Alleen in bijzondere gevallen wordt een besloten vergadering belegd. De vergaderingen worden op school gehouden. De agenda en notulen hangen ter inzage in de hal van de school. De notulen zullen beknopt worden weergegeven op de website. U, als betrokken ouder, kunt toehoren en zodoende direct geinformeerd worden over voor u interessante zaken. U neemt dan plaats op de zogeheten publieke tribune. In werkelijkheid zit u dan bij ons aan tafel en luistert mee. U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen waarvan u wilt dat ze op de agenda komen te staan. Dit kan via het postvakje in de voorste hal of door uw vraag of voorstel door te geven aan een van de MR-leden. Tijdens een vergadering wordt dan bekeken of en wanneer uw inbreng wordt geagendeerd. U hoort daar dan van en kunt bij de vergadering aanwezig zijn waar dit onderwerp wordt besproken. Mochten er onderwerpen zijn, die u graag besproken zou zien in de MR, laat het ons dan weten.